پروژه تان را بررسی می کنم

لطفا فرم زیر را دقیق پر نمائید تا با یکدیگر پروژه تان را بررسی کنیم و در مورد نحوه اجرا و مسائل مالی گفتگویی داشته باشیم.